روتاری جوینت مخصوص روغن داغ ۷۰۰۰سری Max Pres 10 Bar Max Temp 315 Max Speed 400 RPM