روتاری جوینت مخصوص آب بدنه برنجی ۱۰۰۰سری Max Pres 50 Bar Max Temp 160 Max Speed 3500 RPM