روتاری جونیت مخصوص هوا ۴۰۰۰سری Max Pres 10 Bar Max Temp 120 Max.Speed 3500 RPM