روتاری جونیت مخصوص بخار ۲۰۰۰سری Max Pres 17 Bar Max Temp 200 Max.Speed 400 RPM