فیلتر

بخش قابل توجهی از هوایی که در اطراف ما وجود دارد رطوبت است. این هوا هنگامی که فشرده میشود بخشی از طوبت آن را به صورت آب جمع شده در کف کمپرسور مشاهده میکنیم. بخش دیگر هنوز در هوای فشرده شده است. هنگامی که شیر کمپرسور باز میشود هوای فشرده مقداری از اب جمع شده در کف را همراه با رطوبت خود وارد سیستم میکند. هوای مرطوب همانند هوای آلوده برای بدن ماست و اثرات جبران ناپذیری همانند زنگ زدن اجزا و خورده شدن تجهیزات را به همراه دارد. وظیفه فیلتر گرفتن رطوبت و ذرات الودگی ( در محدوده میکرون بندی ) است.