روغن زن

هوای که خشک شده به اندازه هوای مرطوب به سیستم اسیب میزند. برای چرب کردن هوای خشک از قطعه سومی به نام روغن زن استفاده میشود. البته در بعضی کاربرد ها نیازی به روغن کاری نیست مثلا در رنگ زدن خودرو هوا نباید چرب باشد. در ایر یونیت ها ( واحد مراقبت هوا فشرده ) معمولا اخرین قطعه روغن زن است.